Mindfulness på arbetsplatsen

Google har gjort det med sin personal sedan 2007. Facebook och Twitter gör det också för sin personal… Erbjuder mindfulnessträning. De har till och med speciella rum dit man kan gå för att träna. Företagen gör knappast detta för att vara snälla mot personalen. Ok, lite det också. Men självklart har de sett fördelar med att låta medarbetarna träna mindfulness. Så kanske kan detta vara något för ditt företag också?
 
Så är det nu så att mindfulness kan vara ett sätt att skapa en modern och tidsenlig arbetsplats? Kanske till och med göra företaget till ett bättre företag med bättre resultat? Effektivare, mer kreativt och mer fokuserat?
 
Arbetsplatser ser inte längre ut som de gjorde när jag började arbeta för… längesedan…. Idag har gränserna mellan arbete och ledig tid suddats ut. Det ställs större krav på den anställde att definiera, planera och genomföra sitt arbete. Vi ska vara flexibla både gällande arbetsuppgifter och arbetstider. Kraven har förändrats och ökat. Vi ska alltid vara nåbara och detta tros ligga bakom den stress som idag sprider sig som en epidemi. Det i sin tur leder till ökade sjukskrivningar och ger i många fall psykisk ohälsa.
 
Vad finns det då för sätt att angripa problemet? Hur kan man ta steg mot en friskare, hälsosammare och modernare arbetsplats, som värnar om de anställda och därmed företaget? Hur skapar företaget/organisationen en miljö där medarbetare visar omtanke, lyssnar på varandra och har en bra kommunikation? En miljö som sätter medarbetarna i centrum som företagets viktigaste och mest värdefulla resurs. Tänk om vi kunde börja sköta om de anställda som vi sköter om företagets firmabilar. Vi är noga med att tanka dem med rätt bränsle och serva när det behövs. Men hur tar vi hand om personalen?
 
Mindfulness visar sig i studier göra stor nytta i arbetslivet och på arbetsplatser. Att träna mindfulness leder till större självmedvetenhet och större förmåga att handskas med det moderna arbetslivet. Mindfulness ger effekter för både den enskilde och organisation, och ansvaret för det arbetet ligger hos dig som arbetsgivare. Detta hittar man i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).
 

Vilka effekter har mindfulnessträning i arbetslivet?

 • Förbättrat beslutsfattande
 • Effektiv och tydlig kommunikation
 • Ökad kreativitet
 • Ökat förmåga att vara innovativ
 • Ökad motståndskraft
 • Tillit och handlingskraft inför förändringar
 • Starkare team och ledare
 • Ökat välbefinnande
(Källa: Hulsheger et al., 2012; Singer 2016; Kok et al. 2013; Kerr, Garvin, Heaton, & Boyle, 2006; Rosete & Ciarrochi, 2005; https://instituteformindfulleadership.org/research/)
 
Att ha medarbetare som trivs på företaget kommer att bli en framgångsfaktor framöver. Att ha glada, välmående, friska och motiverade medarbetare kommer att skapa arbetsplatser som attraherar människor. Det ger vinster för både individ, företag och samhälle. Mindfulness är ett fantastiskt redskap för att skapa detta. Mindfulness kan skapa ökad produktivitet och kreativitet inom företaget eller organisationen.
 
 

Forskning visar på 4 nycklar till långtidsfriska företag

Nyckel 1: Ledarskap och kompetensförsörjning Flera forskningsstudier visar att ledarskapet är en avgörande faktor för hur människor mår på en arbetsplats. Ett stödjande, tillitsfullt ledarskap reducerar stress, samtidigt som det ökar effektiviteten och motivationen i organisationen. Ledare på arbetsplatser med låga sjukskrivningstal ser inte bara till produktionsmål och tekniska hinder, utan även till hur individer och grupper fungerar. Nyckel 2: Delaktighet Att de anställda känner att de har inflytande och möjlighet att påverka sin situation är viktigt. Flera studier har visat att delaktighet ökar både engagemang och tillfredsställelse på jobbet. Människor som känner sig delaktiga har också bättre kontroll över sin arbetssituation och därmed bättre förmåga att hantera de krav som ställs. Nyckel 3: Kommunikation och kännedom Ordet kommunicera betyder ”göra gemensamt”, och fungerande kommunikation är en viktig faktor på friska arbetsplatser. På arbetsplatser med låg sjukfrånvaro har medarbetarna stor kunskap och kännedom om verksamheten i hela organisationen. Det finns en stor öppenhet, inte minst om bekymmer och problem. Fungerande kommunikation bidrar till att cheferna har en bättre bild av vad som händer i organisationen och därmed också bättre förutsättningar i sin ledarroll. Nyckel 4: Synen på hälsa och sjukfrånvaro För att skapa en frisk arbetsplats krävs fungerande system och samsyn inom organisationen för att fånga upp anställda som riskerar att bli sjukskrivna. De mest avgörande insatserna sker alltid innan en anställd blir sjukskriven. Det kan både vara insatser av förebyggande och rehabiliterande karaktär, det viktiga är att åtgärderna sätts in tidigt.
(Källa: Försäkringskassan, 2018)
 

Mindfulness stödjer alla 4 av dessa nycklar

Mindfulnessträning på arbetsplatser stödjer och främjar alla dessa 4 faktorer på ett enkelt och tillgängligt sätt. Och det ”kostar” bara 10 min per dag!
 
Vill ni också ha ett långtidsfriskt företag eller organisation, där medarbetare trivs, mår bra, känner glädje och är motiverade? Varför inte prova att introducera mindfulness på just ert företag? Det är kostnads- och tidseffektivt och skapar en god arbetsmiljö där medarbetarna står i centrum som er viktigaste resurs.
 

» Kontakta mig, så diskuterar vi fram en bra lösning för ert företag

 

Medarbetarutbildning

Genom att träna mindfulness på arbetsplatsen ökar ni medarbetarnas förmåga att handskas med situationer både på arbetsplatsen, men också i privatlivet. Bland annat jobbar vi mycket i mindfulness med att koppla bort autopiloten och att inte reagera utan eftertanke, på saker som sker runt oss. Utan acceptera och ta genomtänkta bättre beslut om vad som bör göras och hur vi bör reagera. Träningen har visat sig ge resultat på individ- och gruppnivå, men också på organisationsnivå, och kan öka möjligheterna till en frisk och attraktiv arbetsplats där de anställda trivs och vill arbeta.

Jag erbjuder

 • Föreläsningar (som också kan innefatta andra viktiga livsstilsfaktorer som kost, rörelse, sömn och återhämtning)
 • Träning med arbetsgrupper och/eller ledningsgrupper
 • Mindfulness vid rehabilitering

Vi börjar med att förutsättningslöst diskutera vilka behov ditt företag/organisation har just nu. Därefter skräddarsyr vi lösningar för just din arbetsplats.

Föreläsning på er arbetsplats

Målet med mina föreläsningar är att ge era medarbetare kunskap och inspiration, med inslag av allvar och humor, för att visa på fördelarna med goda levnadsvanor, tid för återhämtning och med speciell inriktning då på vad mindfulnessträning kan tillföra. Att det i sig kan minska sjukskrivningar och skapa friska medarbetare på en frisk arbetsplats. Föreläsningarna innehåller både teori kopplad till den senaste forskningen och praktiska övningar i mindfulness.

Exempel på innehåll ur föreläsning:

 • Vad är mindfulness
 • Effekterna av mindfulnessträning
 • Hur tränar man mindfulness
 • Mindfulness i vardagen
 • Forskning kring hjärnan och mindfulness
 • Att koppla bort autopiloten
 • Vikten av goda kostval, rörelse, återhämtning och sömn som skapar medarbetare som känner sig FRISKA, LUGNA, UTVILADE & STARKA

Förslag på upplägg

1.    Inspirationsföreläsning på arbetsplatsen En föreläsning genomförs för att ge kunskap och inspiration om vad mindfulness är och ligger till grund för att skapa förståelse för projektet. Jag berör också andra livsstilsfaktorer som kost, rörelse och sömn. Som är starkt kopplade till stress.

2. Arbetsgruppen tränar mindfulness (under ca 5 veckor) Deltagarna tränar själva med ett självinstruerande träningsprogram från sveriges största utbildare inom mindfulness, MindfulnessCenter. Träningen sker 1- 2 gånger per dag i 10 minuter. Jag följer gruppen under hela processen och vi träffas vid 3 tillfällen. Jag hjälper deltagarna att utveckla ett hälsosamt förhållningssätt till stress och ökat fokus. En grupp kan bestå av 10-15 deltagare.

Vill ni sedan gå vidare med er mindfulnessträning så finns ett antal längre program för detta.

/Benny Ottosson, Hälsoinspiratör och mindfulnessinstruktör

Benny Ottsson ingår i Nätverket av mindfulnessinstruktörer i Mindfulnesscenter AB och är utbildad av Dr Ola Schenström. Ola är läkare sedan 35 år och specialist i allmänmedicin och en av Sveriges ledande experter på mindfulness. Han är utbildad i USA av bland andra professor emeritus Jon Kabat-Zinn som också skrivit förordet till Olas bok Mindfulness i vardagen.